Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019

En finir avec le fétichisme de l’oeuvre, surmonter le mythe de l’artiste. Pratique populaire et oeuvre reproductible chez Ad Reinhardt

AbstractDownload articleDownload article

Ad Reinhardt, myth of an artist, reproductivity of an art work + paradigm of modern art, historical consciousness of art, mit artysty, reprodukowalność dzieła + paradygmat sztuki nowoczesnej, historyczna świadomość sztukI

Mity. Kilka tropów

AbstractDownload articleDownload article

Edyp, Androgyne, Pigmalion, żywy mit, duety artystyczne, Oedipus, Pygmalion, a living myth, artistic duos

Podział świata sztuki i jego zniesienie

AbstractDownload articleDownload article

sztuka zachodnia, sztuka wschodnia, trzecia generacja awangardy, rynek sztuki, western art, eastern art, third generation of avant-garde, art market

De- i re-mitologizacje

AbstractDownload articleDownload article

mit sztuki, paradygmat sztuki, de- i re-mitologizacje sztuki, kultura/popkultura/kontrkultura, art myth, art paradigm, de and re mythicization of art, culture/pop culture/counterculture

Artysta w kręgu mitów późnej nowoczesności

AbstractDownload articleDownload article

późna nowoczesność, mit poznawalności świata, mit nieśmiertelności, late modernity, the myth about acquiring the knowledge of the world, immortality myth

Autokreacja jako zamazanie umysłu

AbstractDownload articleDownload article

autokreacja, autoportret, samoświadomość, sceptycyzm, de Man, sztuka, self-creation, self-portrait, self-awareness, skepticism, art

Initium, tactus, ens – doświadczanie początku warsztatem artystycznym

AbstractDownload articleDownload article

początek, dotyk, doświadczanie, poznanie, dzieło, beginning, touch, experience, acquired knowledge, work of art

Fe/Male Performance

AbstractDownload articleDownload article

drag queen, LGBT, performance, actor, in drag, male, female, transition, performans, aktor, męski, kobiecy, przeistoczenie

Orfeusz w Nigdy (wykład w Muzeum Teatru we Wrocławiu)

AbstractDownload articleDownload article

piekło psychiki, kobieta jako dusza mężczyzny, rozłąka z własną psychiką, unieruchomienie, rozszczepienie, autoagresja, psyche hell, woman as man’s soul, separation from one’s psyche, immobilization, split, self-destructive behavior

Lilith i jej potomstwo w mitologii hebrajskiej oraz najnowszej kulturze popularnej – przegląd wybranych reprezentacji

AbstractDownload articleDownload article

Lilith, mitologia hebrajska, popkultura, Hebrew mythology, pop culture

Kim (według feministek) jest Antygona?

AbstractDownload articleDownload article

Antygona, mitologia grecka, krytyka feministyczna, krytyka genderowa, dyskurs, Antigone, Greek mythology, feminist criticism, gender criticism, discourse

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload articleDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

Witraż – mit światła i koloru

AbstractDownload articleDownload article

witraż, mit, architektura, sacrum, światło, stained-glass, myth, architecture, light

Twarze poezji. Praca nad obrazem

Download articleDownload article

obraz w poezji, kolaż, fotografia, korespondencja słowa i obrazu, język poetycki

Dwadzieścia wierszy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout