Visual and verbal relationships in memoirs by Annie Leibovitz and Sally Mann

  1. Teresa Bruś ORCiD: 0000-0003-2845-7195

Abstract

VISUAL AND VERBAL RELATIONSHIPS
IN MEMOIRS BY ANNIE LEIBOVITZ AND SALLY MANN


Recent studies on connections between literature and photography reveal a significant shift: literature is no longer a leader that uses photographs or individual photographic images. Reconnaissance by François Brunet (Photography and Literature) provides us with serious arguments testifying to a fruitful assimilation of literature by photography and the evolution of hybrid media in which neither photography nor literature is a central figure.
The article entitled ‘Visual and verbal relationships in the memories of Annie Leibovitz and Sally Mann’ includes a multi-dimensional analysis of interaction of photography and literature as personal media in recent autobiographical projects by two American artists-photographers. Sally Mann, a graduate of the ‘creative writing’, concentrates not only on creating a narrative around well-known portraits. She also wrote an excellent critical commentary on possible understanding of the relationship between word and photographic image in the narrative by photographer-writer-critic in the era of so-called ‘memoir boom’ in the US. The use of literary references in photo-text entitled ‘Pilgrimage’ by Annie Leibovitz demonstrates the contiguity of literary tropes in photography, carried out as intimate effort to tame the world. In conclusion, autobiographical narratives by modern photographers are connected with specific area between literature and photography and they reveal the growing potential of relational strategies.

 

WIZUALNE I WERBALNE RELACJE WE WSPOMNIENIACH ANNIE LEIBOVITZ I SALLY MANN


Najnowsze badania związków literatury z fotografią wskazują na istotne przesunięcia: literatura nie jest już hegemonem wykorzystującym motyw fotografii czy poszczególne obrazy fotograficzne. Rozpoznania François Bruneta (Photography and Literature) dostarczają poważnych argumentów świadczących o owocnym przyswajaniu literatury przez fotografię i ewolucji hybrydycznych mediów, w których ani fotografia, ani literatura nie są centralnymi figurami.
W artykule Wizualne i werbalne relacje we wspomnieniach Annie Leibovitz i Sally Mann analizuję najnowsze projekty autobiograficzne dwóch amerykańskich artystek-fotografów, w których problematyka interakcji fotografii i literatury jako mediów dokumentu osobistego została wyeksponowana w sposób wielowymiarowy. Sally Mann, absolwentka kierunku „creative writing”, koncentruje uwagę nie tylko na kreowaniu narracji wokół własnych, dobrze znanych portretów. Tworzy również znakomity komentarz krytyczny projektujący możliwe rozumienia zależności pomiędzy słowem a obrazem fotograficznym w narracji fotografa-pisarza-krytyka w dobie tzw. „memoir boom” w USA. Wykorzystanie odniesień literackich w fototekście Pilgrimage Annie Leibovitz demonstruje przyległość tropów literackich w pracach fotograficznych, realizowanych jako intymne próby oswajania świata. W konkluzji stwierdzam, iż współczesne narracje autobiograficzne fotografów sytuujące się pomiędzy literaturą i fotografią stanowią specyficzny obszar użycia rosnącego potencjału strategii relacyjnych.

Download article

This article

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

20, 2015

Pages from 244 to 265

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout